Agroenergia – nowy nabór w 2021. Dotacje dla rolników na fotowoltaikę i pompy ciepła

Agroenergia to program wsparcia kierowany do rolników. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków w programie, który będzie realizowany w 2 częściach. Pierwsza to dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła, druga – dofinansowania biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Przewidziano dwie formy dofinansowania. Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Agroenergia 2021. Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Nabór Agroenergii będzie dwuczęściowy. Pierwszą część wdrożą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Na co można dostać pieniądze?

Pieniądze można dostać na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia.

Agroenergia cz. 1 – termin naboru: 1 października 2021 r. do wyczerpania zapasów – mikroinstalacje pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

 1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  3. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
 2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
 3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Za moc instalacji produkującej energię elektryczną należy przyjąć moc urządzeń wytwórczych przyłączonych do Punktu Poboru Energii.

Podstawowe warunki dofinansowania:

 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 • Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
 • W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 • Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (o ile dysponuje więcej niż jednym Punktem Poboru Energii w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kilku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych).
  Kryteria oceny wniosków zostały zawarte w pkt. 8 Programu priorytetowego.

Agroenergia cz. 2 – termin naboru: 1 października – 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Program Agroenergia opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach. To wsparcie dla lokalnych inicjatyw uzyskiwania energii z OZE, korzystnych dla środowiska naturalnego i dla agrobiznesu. Do dyspozycji jest energia ze słońca, wiatru, wody, biogazu, a nawet – biorąc pod uwagę dofinansowanie np. gruntowych pomp ciepła – energia spod ziemi.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
   elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
  • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Zasady programu Agroenergia – kto może skorzystać?

W obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne,
 • osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Wszystkie kierunki wsparcia finansowego w Agreoenergii dla produkcji „zielonej” energii wiążą się z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań – np. paneli fotowoltaicznych.

Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych pakietów naszych usług i produktów!

– instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dzięki którym zaoszczędzisz jeszcze więcej!
Obliczymy najkorzystniejsze parametry Twojej instalacji i pokażemy, ile dzięki niej oszczędzisz!

Napisz do nas lub zadzwoń:

cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.