Unijne fundusze na kompleksową modernizację energetyczną budynków firm!

Uwaga świętokrzyscy przedsiębiorcy!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego z Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Będzie to już ostatnie rozdanie unijnych funduszy na realizację przez mikro, małe i średnie firmy przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną budynków.

„Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinasowanie nawet do 1 mln zł” – zachęca Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – „To ważne projekty, w wyniku których znacznej poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, co przyczyni się z jednej strony do obniżenia kosztów eksploatacji budynków i przyniesie firmom wymierne oszczędności, z drugiej zaś – nastąpi reedukacja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przedsięwzięcia będą więc miały wymiar zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny”.

Nabór wniosków rozpocznie się 10 czerwca i potrwa do 24 czerwca, rozstrzygnięcia konkursu można spodziewać się wczesną jesienią.

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i strat wody, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach.

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • Pażdziernik 2022 r.

Miejsce składania wniosków: 

 • Sekretariat Naboru Wniosków – Oddział ds. Projektów Energetycznych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 303.

Sposób składania wniosków:

 • Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków.
 • Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 10.06.2022r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24.06.2022r. (dzień zamknięcia naboru) do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana.
 • Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Inwestycji i Rozwoju od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (od godziny 7:30 do godziny 15:30), za wyjątkiem ostatniego dnia kończącego nabór, kiedy wnioski będą przyjmowane do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.
 • Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków złożonych w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 Działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” są: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zmianami).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Działania 3.2, w ramach niniejszego konkursu wspierane będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.
 • Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termomodernizacyjnego. Projekty polegające na realizacji wyłącznie instalacji OZE i/lub montażu systemu zarządzania energią w oparciu o TIK i/oraz montażu perlatorów, nie mogą być realizowane samodzielnie, mogą stanowić jedynie dodatkowy element projektu.
 • Realizowane projekty (realizowane przedsięwzięcia) muszą znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Ze względu na specyfikę działania Wnioskodawca w momencie aplikowania o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do CEIDG, KRS.
 • Wsparciem objęte będą inwestycje polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE oraz Dyrektywy 2018/2002 z dnia 24 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 %. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. W ramach projektu musi zostać zrealizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu to 100 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 1 000 000,00 zł.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych:

 • Dla mikro i małych przedsiębiorstw:
  • 65 % kosztów kwalifikowalnych dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kW (odrębnie dla każdego źródła energii);
  • 65 % kosztów kwalifikowalnych dla termomodernizacji budynku.
 • Dla średnich przedsiębiorstw:
  • 55 % kosztów kwalifikowalnych dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kW (odrębnie dla każdego źródła energii);
  • 55 % kosztów kwalifikowalnych dla termomodernizacji budynku.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22 wynosi ogółem 3 600 000,00 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ze względu na różnice kursowe oraz dostępność środków, alokacja przeznaczona na konkurs może w przyszłości ulec zmianie).

Niezbędne dokumenty

 

_

źródło: gov.pl

cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.