Ruszyły bezzwrotne dotacje na budowę stacji ładowania!

.

Bezzwrotne dotacje NFOŚiGW dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. 7 stycznia ruszyły bezzwrotne dotacje w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się w ramach:

 1. Programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.
 2. Programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW.
 3. Programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.
 4. Programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru

Celem programu jest:

 1. Wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych
 2. Wsparcie rozwoju infrastruktury do tankowania wodoru
 3. Zmniejszenie liczby pojazdów emitujących CO2 (dwutlenek węgla) i NO2 (dwutlenek azotu)
 4. Poprawa jakości powietrza
 5. Poprawa stanu środowiska naturalnego

Kto może otrzymać wsparcie?

 1. Przedsiębiorcy
 2. Jednostki samorządu terytorialnego
 3. Spółdzielnie
 4. Wspólnoty mieszkaniowe
 5. Rolnicy indywidualni

Na co można otrzymać wsparcie?

25% kosztów kwalifikowanych:

  • budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania
  • utworzenie punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania

30% kosztów kwalifikowanych:

 • budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW
 • przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania, skutkująca przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punktu ładowania

50% kosztów kwalifikowanych:

 • budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW
 • przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania, skutkująca przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punktu ładowania
 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej stacji wodoru

Możliwość zwiększenia intensywności wsparcia:

Intensywność wsparcia (30%) może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie (2020):

 • liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub
 • zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub
 • mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.

Natomiast zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.

Okres kwalifikowania wydatków:

Okres kwalifikowania wydatków w ramach dofinansowania trwa od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do 31 grudnia 2028 roku.

Jakie to są koszty kwalifikowane?

 • koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego
 • koszty montażu i robót budowlanych
 • koszty instalacji energetycznej przyłączeniowej
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie
 • koszty dokumentacji technicznej
 • koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
 • koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
 • podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)

Ważne terminy:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 stycznia 2022r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2022r.
 • Okres realizacji inwestycji: od złożenia wniosku  do 31 grudnia 2028r.

Warunki uzyskania wsparcia:

 1. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie
 2. Dofinansowanie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania oraz budowę stacji innych niż ogólnodostępne stacje ładowania może być udzielone, jeżeli stacja usytuowana jest w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców
 3. Objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi posiadać co najmniej dwa punkty ładowania;

Załączniki konieczne do uzyskania dofinasowania:

 1. Mapa w skali pozwalającej na identyfikację stacji ładowania z innymi istotnymi dla przedsięwzięcia elementami infrastruktury
 2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie (własność lub dzierżawa)
 3. Analiza potwierdzająca zgodność planowanej inwestycji ze stanem faktycznym i prawnym obszaru, na którym inwestycja ma być realizowana oraz uwarunkowaniami i zasadami użytkowania gruntów i ich zagospodarowania, dostępu do drogi publicznej, mediów, wymogów ochrony gruntów oraz wymagań wynikających z odrębnych przepisów
 4. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności (umowa, status, akt założycielski)
 5. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz za zakończony okres sprawozdawczy bieżącego roku
 6. Dokumenty potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania Wnioskodawcy przedsięwzięcia
 7. Analiza kosztów i korzyści

Etapy oceny wniosku i wypłaty dofinansowania:

 • Pełna ocena wniosku – do 38 dni roboczych od chwili przesłania wniosku w generatorze.
 • Negocjacje warunków umowy – do 20 dni roboczych od daty zakończenia oceny.
 • Uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia – do 43 dni od daty zakończenia negocjacji.
 • Przygotowanie i podpisanie umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia – do 46 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd NFOŚiGW

Całość od chwili przesłania wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy zamknie się w czasie maks. 5 miesiącach.

Generator wniosków:

Wniosek o dofinansowanie sporządzamy w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie NFOŚiGW.

Zapraszamy do współpracy! Pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami, tak by Twój wniosek o dotację został na pewno rozpatrzony pozytywnie. Nie czekaj, nabór wniosków już ruszył i trwa do 31 marca 2022r. Zostaw kontakt do siebie! biuro@arinea.pl, tel. 609 321 481 lub 505 907 079

 

Ogłoszenie w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej – kliknij TUTAJ.

źródło: europrojekty.com

cookies-szare
Serwis używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej Polityka Prywatności.